loading

За проектот

Министерството за наука и образование на Република Хрватска, Министерството за образование и наука, Република Северна Македонија и Агенцијата за контрола и обезбедување на квалитет на Црна Гора во јуни 2020 година започнаа со имплементација на проектот Еразмус + БАКВАЛ - Подобри академски квалификации преку квалитети за обезбедување квалитет.

Основни информации за проектот


Наслов на проект на хрватски:
Подобри академски квалификации преку обезбедување квалитет


Име на проектот на англиски јазик:
Better Academic Qualifications through Quality Assurance


Кратко име на проектот:
BAQUAL


Носител на проектот:
Министерство за наука и образование, Република Хрватска


Учесници во проектот:
Агенција за контрола и обезбедување на квалитет на високото образование, Црна Гора
Министерство за образование и наука, Република Северна Македонија


Времетраење на проектот:
30 месеци, од јуни 2020 година до ноември 2022 година.


Клучна активност:
Поттикнување примена на рамки за квалификации во внатрешни и надворешни процедури за обезбедување квалитет во високото образование


Износ на буџетот на проектот:
125.858,75 евра

 

Целта на проектот е да се поттикне примена на рамки на квалификации во внатрешните и надворешните процедури за обезбедување квалитет во високото образование во овие земји. Сите три земји усвоија соодветно законодавство за спроведување и користење на рамката за квалификации за да се обезбеди и подобри квалитетот на високото образование во рамките на целите и принципите на Европската област за високо образование.


Како дел од проектот, секоја земја ќе развие предлог на стандарди за квалификација, ќе ја подобри постоечката или ќе развие нова програма за студирање или образование, или програма за доживотно учење и конечно ќе спроведе „тест“ надворешна евалуација на програмата во согласност со европските стандарди и упатства за обезбедување квалитет. Трите земји кои учествуваат во проектот ќе обезбедат меѓусебна поддршка и размена на искуства и ќе се потпрат на консултации со земјите кои имаат поголемо искуство во развивање стандарди за квалификација и нивна употреба во обезбедувањето квалитет.
 

За проектот
 ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

Планираните активности вклучуваат редовни состаноци на проектни партнери, како и национални работни групи или експерти кои подготвуваат предлози за професионални стандарди (доколку се предвидени во националната рамка за квалификации) и стандарди за квалификација, и програма базирана на развиени стандарди. На крајот од целиот процес на изготвување на предлог стандардите, се планира имплементација на евалуација на развиената програма. Со цел да се обезбедат релевантни информации и размена на искуства за партнерите, работните групи и вклучените експерти, планирани се онлајн работилници за методологии и примери за добра практика, како и студиски патувања.

ЦЕЛИ

ЦЕЛИ

Целта на проектот е да се разменат знаења и да се пренесе искуството при изготвување предлози за стандарди и програми за квалификација, како и процесот на евалуација на програмите во системот на високото образование, преку меѓусебна поддршка на партнерите. Знаењето што ќе го стекнат учесниците во проектот ќе можат да го пренесат во нивните матични земји и на тој начин да придонесат за подобрување на системот за квалификации во високото образование.

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ

Проектот е кофинансиран од програмата Еразмус + на Европската унија.