loading

Наши партнери

Носител на проектот БАКВАЛ - Подобри академски квалификации преку обезбедување квалитет е Министерството за наука и образование на Република Хрватска, а партнери на проектот се Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија и Агенцијата за контрола на квалитетот и обезбедување квалитет во високото образование на Црна Гора

Министерство за наука и образование на Република Хрватска

Улица Доње Светице 38, 10000 Загреб, Република Хрватска
Телефон: +385 1 4569 000
Е -пошта: info@mzo.gov.hr
веб: https://mzo.gov.hr

 

Министерството е фокусирано на развојот на модерен образовен систем во Хрватска, преку поврзување на образованието со потребите на економијата и општеството. Научниот систем е насочен кон поттикнување на економскиот и социјалниот развој, додека принципите на автономија и академска слобода се почитуваат во високото образование. Мисијата на Министерството е да обезбеди услови за квалитетно општо и стручно образование кое одговара на модерното време и е усогласено со пазарот на трудот и научната активност базирана на квалитет и меѓународна конкурентност.

Министерство за образование и наука, Република Северна Македонија

Улица Кирил и Методиј 54, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
Телефон: +389 (0)2 3117 896
Е -пошта: contact@mon.gov.mk
веб: https://mon.gov.mk

 

Министерството се занимава со обезбедување квалитетен образовен процес и научно истражување на национално ниво. Со својата мисија и визија, придонесува за развој на европските вредности во образовниот и научниот систем базирани на современи методи на работа и нивно понатамошно подобрување. Учествува во многу европски проекти во рамките на својот делокруг со цел развој на системот, стекнување дополнителни знаења и вештини и обезбедување помош во форма на соработка и размена на искуства со партнерските земји -проекти. Преку информативна писменост и доживотно учење, се поддржуваат современите методи на учење, развојот на писменоста кај сите слоеви на општеството и на сите образовни нивоа. Соработката со младите е една од важните мисии на Министерството, таа придонесува за благосостојбата на младите во општеството преку координација, следење и спроведување на прашања од интерес за младите.

 

Агенција за контрола и обезбедување на квалитет на високото образование на Црна Гора

Михаила Лалиша бр. 1 81000 Подгорица, Црна Гора
Телефон: +382 20 511 297
Е -пошта: info@akokvo.me
веб: https://akokvo.me/

 

Агенцијата е независно тело формирано во 2017 година, спроведува надворешна евалуација на високото образование со акредитација на студиски програми и програми за доживотно учење во високото образование, како и следење на работата на високообразовните институции. Агенцијата работи во согласност со европските стандарди и документи и ја усогласува својата работа со најдобрите практики и работа на слични агенции. Во согласност со европските идеи, ги охрабрува и поддржува идеите за мобилност и признавање на странски квалификации. Исто така, учествува во многу европски проекти и со тоа придонесува за понатамошен развој на црногорскиот високообразовен систем. Со својата мисија и задачи, тој влијае врз обликувањето на насоката на целиот систем, како и неговото подобрување. Истакнатите вредности на Агенцијата се транспарентноста, независноста, соработката и интегритетот.