loading

Одржан состанок на проектни партнери - ноември 2022 година.

15. ноември 2022.

Одржан состанок на проектни партнери - ноември 2022 година.


Состанокот на проектните партнери се одржа онлајн на 10 ноември 2022 година.
На средбата, претставниците на проектните тимови на земјите партнери на проектот дадоа осврт на тековните активности. Хрватскиот проектен тим го насочува усовршувањето на програмите за доживотно учење за наставниците во високото образование. Проектниот тим на Северна Македонија креираше и програма, а во тек се подготовки за испраќање на предлог-програмата до надворешни експерти на евалуација. Црногорскиот проектен тим моментално е во процес на креирање на програмата, откако ќе биде креирана ќе биде испратена на преглед.
Една од финалните проектни активности според Договорот за грант е креирањето на прирачник за самоевалуација кој мора да го пополнат сите проектни тимови, а координаторот на проектот мора потоа да креира извештај за резултатите.
Координаторот на проектот ги информираше членовите на проектните тимови на земјите партнери дека според Договорот за грант, надворешниот експерт треба да го прочита Договорот за грант, да ги прегледа спроведените проектни активности и резултатите од проектот. Откако ќе ја разгледаат целата проектна документација, ќе направат анализа со проценка на успешноста на реализацијата на проектот и инструкции за подобрување.
Создавањето на водичот за најдобри практики е во завршна фаза, откако проектните партнери ќе ги создадат своите поглавја, тие ќе бидат вклучени во прирачникот, кој потоа графички ќе биде уреден и преведен.
Сите резултати од проектот ќе бидат прикажани на веб-страницата на проектот BAQUAL во делот Резултати.