loading
Projekt BAQUAL

Подобри академски квалификации преку обезбедување квалитет

Подетално
Подобри академски квалификации преку обезбедување квалитет

ШТО Е ПРОЕКТОТ БАКВАЛ (BAQUAL)?

Подобри академски квалификации преку обезбедување квалитет / Better Academic Qualifications through Quality Assurance

Целта на проектот БАКВАЛ, во кој учествуваат Хрватска, Северна Македонија и Црна Гора, е да се поттикне примена на рамката на квалификации во внатрешните и надворешните процедури за обезбедување квалитет во високото образование. Сите три земји усвоија соодветно законодавство за спроведување и целосно искористување на рамката на квалификации за да се обезбеди и подобри квалитетот на високото образование во согласност со целите и принципите на областа на високото образование во Европа.
 

Подетално
АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ

Клучните активности вклучуваат развој на предлози за стандарди за квалификација и, врз основа на нив, развој / подобрување и...
ЦЕЛИ

ЦЕЛИ

Целта на проектот е да се поттикне примена на рамка на квалификации за обезбедување квалитет во високото образование.
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ

Проектот е кофинансиран од програмата Еразмус + на Европската Унија.
3
вклучени држави
4
предлози на стандарди кои треба да се развијат
3
планирани работилници
1
одржани работилници

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОЕКТОТ

Развој на професионални стандарди, стандарди на квалификација и студиска програма

Клучниот резултат од проектот ќе бидат студиски програми или програми за доживотно учење развиени, односно подобрени и оценети врз основа на стандардите на квалификација.
 


 

Подетално
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОЕКТОТ